SARTORIUS MA37-1

รหัสสินค้า : MA37-1

ราคา

0.00 บาท

ราคารวม 0.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

1.      เป็นเครื่องวิเคราะห์หาค่าความชื้นของตัวอย่างที่เป็นของเหลว, ของแข็ง และตัวอย่างที่ข้นหนืด (pasty)

2.      มีจอแสดงผลเป็นแบบ touch screen สั่งงานและควบคุมด้วยระบบสัมผัส

3.      ส่วนให้ความร้อนแบบอินฟราเรดเป็นขดลวดให้ความร้อน (Metal tube heater)

3.1    สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 40-200 องศาเซลเซียส ปรับเพิ่ม/ลดได้ครั้งละ 1 องศาเซลเซียส

3.2    สามารถตั้ง Standby Temperature ได้ตั้งแต่ 50-120oC ช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์

4.      มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง (Status light) ซึ่งสามารถมองเห็นได้ในระยะห่างจากตัวเครื่องประมาณ 10 เมตร

5.      รายละเอียดส่วนของการชั่ง

5.1    ชั่งน้ำหนักพิกัดสูงสุดได้ 70 กรัม โดยอ่านละเอียด 0.001 กรัม และอ่านละเอียด 0.01%

สำหรับค่าความชื้น

5.2    มีผลการวัดค่าซ้ำ (repeatability) ± 0.2% เมื่อปริมาณตัวอย่างเริ่มต้นมากกว่า 1 กรัม และ ± 0.05%

เมื่อปริมาณตัวอย่างเริ่มต้นมากกว่า 5 กรัม

5.3    สามารถปรับน้ำหนักเครื่องให้ได้มาตรฐาน โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานขนาด 50 กรัม

(External Calibration Weight) เป็นอุปกรณ์เสริม

5.4    จานชั่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 90 มิลลิเมตร

6.      ระบบการหาความชื้นจะประกอบด้วย

6.1    สามารถเลือกใช้โปรแกรมการให้ความร้อน (Heating mode) ไม่น้อยกว่า 2 แบบ คือ Standard drying และ Gentle drying

6.2    สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานให้บันทึกภายในเครื่องได้ 1  โปรแกรม

6.3    สามารถเลือกให้เครื่องหยุดวิเคราะห์ความชื้นได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ คือ

6.3.1         เครื่องหยุดทำงานแบบอัตโนมัติ (Fully automatic) โดยเครื่องจะหยุดทำงานเมื่อน้ำหนักตัวอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง

6.3.2         เครื่องหยุดทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automatic) โดยเครื่องจะหยุดทำงานเมื่อน้ำหนักตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ ซึ่งตั้งเป็นค่าน้ำหนักได้ตั้งแต่ 1-50 มิลลิกรัม

ต่อเวลา 5-300 วินาที หรือ 0.1-5%ของน้ำหนักตัวอย่างต่อเวลา 5-300 วินาที


6.3.3         เครื่องหยุดทำงานเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ (Timer) โดยตั้งเวลาได้ในช่วง 2- 99 นาที

6.3.4         เครื่องหยุดการทำงานแบบ Manual โดยเครื่องจะหยุดการทำงานตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

6.4    เลือกให้แสดงผลได้ไม่น้อยกว่า 3 แบบ คือ

6.4.1         Moisture in %M (% Moisture)

6.4.2         Dry weight in %S (% Solids)

6.4.3         ATRO in %M/S (% Moisture/Solids)

7.      มี Interface แบบ Mini USB สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ผล และ เครื่องคอมพิวเตอร์ (กรณีสั่งซื้อเพิ่มเติม)

7.1    สามารถพิมพ์ผลการวิเคราะห์ความชื้นในรูปแบบ GLP  

7.2    สามารถถ่ายข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม Microsoft Windows ได้

โดยไม่ต้องใช้ซอฟแวร์ในการควบคุม (ต้องสั่งซื้อสายเคเบิ้ลเพิ่มเติม)

8.      ส่วนให้ความร้อน (Heating module) และถาดรองตัวอย่าง (Sample chamber plate) สามารถถอดแยกออกมาทำความสะอาดได้

9.      อุปกรณ์ประกอบการใช้งานได้แก่

9.1     จานอลูมิเนียม                         จำนวน 80 ชิ้น

9.2     Glass-fiber filter                      จำนวน 40 ชิ้น

9.3     คู่มือประกอบการใช้งาน           จำนวน 1 เล่ม

10.  ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

11.  เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันนีที่ได้รับรองมาตรฐาน (CE Mark) เรื่องการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic compatibility ; EN61326-1: 2013) และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อบริษัท
เบอร์ติดต่อ *
อีเมล *
LINE ID
รายละเอียดสินค้า

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 612,970